1. MÕISTED

1.1. Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on Brow Studio & Training Center teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust Kliendid, koostööpartnerid ning töötajad kelle kohta on Brow Studio & Training Center’il Isikuandmeid.
1.2. Privaatsustingimused on käesolev tekst, mis sätestab Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center Isikuandmete Töötlemise põhimõtted.
1.3. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
1.4. Isikuandmete Töötlemine on igasugune Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav toiming. Näiteks Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.
1.5. Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center’i teenuseid.
1.6. Leping on Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center ja Kliendi vahel sõlmitud Teenuse osutamise või muu leping.
1.7. Veebileht www.pirjopaulus.com on Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center veebileht.
1.8. Külastaja on isik, kes kasutab Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center veebilehte.
1.9. Laps on Isikuandmete Töötlemise kontekstis Eesti Vabariigis alla 13 aastane isik.
1.10. Teenused on igasugused Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center poolt pakutavad teenused ja tooted.
1.11. Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse mõnikord Veebilehe Külastaja seadmesse.
1.12. Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center Andmekaitseametnik on isik, kes järgib Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center Isikuandmete Töötlemise põhimõtete kohaldamist ning, kellega on Andmesubjektil võimalik kaebuse korral ühendust võtta.
1.13. Müügikanalid on Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center poolt kasutatavad Andmesubjektiga suhtlemise viisid, kaupade müügiks ning teenuste osutamiseks loodud vahend. Sh e-post, telefon, avalik ja sotsiaalmeedia, erinevad vestlusliinid, individualiseeritud ja interaktiivsed reklaamid ja muud sarnased tööriistad Veebilehtedel ja mujal.
1.14. Tooteportfell on Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center erinevad Tooted ja Teenused, mille nimekiri on kättesaadav veebilehelt www.pirjopaulus.com
Privaatsustingimustes, Lepingus, Üldtingimustes ja pooltevahelises suhtluses kasutatakse mõisteid eelnevalt märgitud tähenduses.

 

2. ÜLDSÄTTED

2.1. Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center on juriidiline isik Desirable OÜ, registrikoodiga 14112056, asukohaga Päikese puiestee 68, Tallinn 10913;
2.2. Isikuandmeid võib Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center töödelda.
2.2.1. vastutava töötlejana määrates kindlaks töötlemise eesmärgid ning vahendid;
2.2.2. volitatud töötlejana vastutava töötleja juhiste järgi;
2.2.3. vastuvõtjana ulatuses, kellele Isikuandmeid edastatakse.
2.3. Privaatsustingimused kohalduvad Andmesubjektidele ning Privaatsustingimustes nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center töötajad ja koostööpartnerid, kellel on kokkupuude Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center valduses olevate Isikuandmetega.            2.3.1. Privaatsustingimusi võivad täiendada Veebilehel või seadmetes avaldatavaid privaatsusteadaandeid, samuti võib Privaatsustingimusi nendega muuta ja täiendada.

2.3.2 Ettevõte on isikuandmete vastutav töötleja. Ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS’ile.

 

3. PÕHIMÕTTED

3.1. Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center lähtub Isikuandmete Töötlemisel alati Andmesubjektide huvidest, õigustest ja vabadustest.
3.2. Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center eesmärgiks on vastutustundlik Isikuandmete Töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis demonstreerima Isikuandmete Töötlemise vastavust seatud eesmärkidele.
3.3. Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center kõik Isikuandmete Töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest:
3.3.1. Seaduslikkus. Isikuandmete Töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek;
3.3.2. Õiglus. Isikuandmete Töötlemine on õiglane nõutades eelkõige, et Andmesubjektil oleks piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas Isikuandmeid Töödeldakse.
3.3.3. Läbipaistvus. Isikuandmete Töötlemine on Andmesubjektile läbipaistev.
3.3.4. Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.
3.3.5. Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et Isikuandmete Töötlemine eesmärgi seisukohast ebaõiged Isikuandmed kustutataks või parandataks.
3.3.6. Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse. See tähendab, et juhul kui Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center soovib hoida Isikuandmeid kauem kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, anonümiseerib Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center andmed selliselt, et Andmesubjekt ei ole enam tuvastatav. Andmete puhul, mille on Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center saanud läbi kliendi- või muu sarnase suhte, säilitab Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center vastavalt parimale tavale ning nõusoleku alusel töödeldavaid andmeid kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.
3.3.7. Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete Töötlemine toimub viisil, mis tagab Isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku Töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid. Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center omab nii ettevõttesiseseid juhiseid, eeskirju töötajatele, kui ka eraldi lepinguid iga volitatud töötlejaga, mis näevad ette parimad praktikad, pideva riskihindamise ning asjakohased tehnilised ja organisatoorsed meetmed Isikuandmete Töötlemisel.

 

4. ISIKUANDMETE KOOSSEIS

4.1. Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center kogub muuhulgas järgmist tüüpi Isikuandmeid:
4.1.1. Andmesubjekti poolt Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center avaldatud Isikuandmed (nimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber);
4.1.2. Andmesubjekti ja Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid Isikuandmed;
4.1.3. Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud Isikuandmed (nt sotsiaalmeedias);
4.1.4. Teenuste tarbimisel tekkivad Isikuandmed (nt teenuse broneerimisel online süsteemis);
4.1.5. Veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad Isikuandmed (nt Veebilehel veedetud aeg);
4.1.6. Kolmandatelt isikutelt saadavad Isikuandmed;
4.1.7. Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center poolt loodud ja kombineeritud Isikuandmed (kliendisuhte raames toimunud kirjavahetus või broneeringute ajaloo nimistu).

 

5. ISIKUANDMETE KOOSSEIS NING TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ALUSED

5.1. Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center Töötleb Isikuandmeid eranditult nõusoleku või seaduse alusel.
5.2. Nõusoleku alusel Töötleb Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille Andmesubjekt on kindlaks määranud. Nõusolekute puhul lähtub Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center põhimõttest, et iga nõusolek peab olema muudest küsimustest selgelt eristatav, ning arusaadaval ja lihtsasti kättesaadaval kujul, selges ja lihtsas keeles. Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui elektroonilisel teel või suulise avaldusena. Andmesubjekt annab nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu Veebilehel.
5.3. Õigustatud huvi tähendab Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center huvi enda ettevõtte majandamiseks ja juhtimiseks võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke Teenuseid turul. Seadusest tuleneval alusel Töötleb Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center Isikuandmeid vaid pärast hoolikat hindamist, tuvastamaks, et Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center on õigustatud huvi, mille alusel Isikuandmete Töötlemine on vajalik ning vastavuses Andmesubjekti huvide ja õigustega. Eelkõige võib õigustatud huvi alusel Isikuandmete Töötlemine toimuda järgmistel eesmärkidel:
5.3.1. Usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, näiteks Isikuandmete Töötlemine, mis on rangelt vajalik tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks või pettuste vältimiseks;
5.3.2. Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada Teenuste ja toodete kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning et teha Kliendile nõusoleku korral parimaid ja personaalsemaid pakkumisi;
5.3.3. Veebilehtede, mobiilirakenduste ja muude Teenuste kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja Isikuandmed.Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center kasutab kogutavaid andmeid veebianalüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja Külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema Teenuse osutamiseks;
5.3.4. Kampaaniate korraldamine, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine, Klientide ja Külastajate rahulolu uuringute teostamine ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmine;
5.3.5. Kliendi ja Külastaja käitumise analüüsimine erinevates Müügikanalites, Veebilehtedel;
5.3.6. Võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning Veebilehtede turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed;
5.3.7. Õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.
5.4. Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks Töötleb Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center Isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel.
5.5. Juhul kui Isikuandmete Töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks Isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine Andmesubjekti antud nõusolekul, hindab Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center hoolikalt sellise uue Töötluse lubatavust.

 

6. KLIENDIANDMETE AVALIKUSTAMINE JA/VÕI EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

6.1. Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center teeb koostööd isikutega, kellele Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center võib edastada koostöö raames ja eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh Isikuandmeid.
6.2. Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla reklaami- ja turunduspartnerid, Teenuseid pakkuvad koostööpartnerid, Tooteid tarnivad koostööpartnerid, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IT partnerid, postiteenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid tingimusel, et:
6.2.1. vastav eesmärk ja Töötlus on seaduslik;
6.2.2. Isikuandmete Töötlemine toimub vastavalt Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center juhistele ning kehtiva lepingu alusel.                                                            6.3 Ettevõte on isikuandmete vastutav töötleja. Ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS’ile.

 

7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS

7.1. Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center säilitab Isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks parimaid praktikaid ning vastavalt Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center poolt selleks kehtestatud korrale.
7.2. Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center on kehtestanud juhiseid ja protseduurireegleid sellest, kuidas tagada Isikuandmete turvalisus nii läbi organisatoorsete kui tehniliste meetmete kasutamise.
7.3. Juhul kui toimub Isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtab Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerib Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center kõik intsidendid ning teavitab selleks ette nähtud juhul Andmekaitse Inspektsiooni ja Andmesubjekti otse.

 

8. LASTE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

8.1. Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center Teenused, s.h. infoühiskonna teenused ei ole suunatud Lastele.
8.2. Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center ei kogu teadlikult informatsiooni alla 13 aastate isikute ehk Laste kohta ning teadliku sellekohase tegevuse korral lähtume lapsevanema või eestkostja soovidest.
8.3. Juhul kui Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center saab teada, et on kogunud Isikuandmed siiski Lapselt või Lapse kohta, teeb Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center endast parima selliste Isikuandmete Töötlemise lõpetamiseks.

 

9. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

9.1. Nõusolekuga seonduvad õigused:
9.1.1. Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center oma soovist nõusolek Isikuandmete Töötlemiseks tagasi võtta.
9.1.2. Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center antud uudiskirja saaja nõusolekut saad tagasi võtta uudiskirja all olevalt lingilt.
9.2. Isikuandmete Töötlemisel on Andmesubjektil ka järgnevad õigused:
9.2.1. Õigus saada teavet ehk Andmesubjekti õigus saada teavet tema kohta kogutud Isikuandmete kohta.
9.2.2. Õigus tutvuda andmetega mis mh hõlmab Andmesubjekti õigust Töödeldavate Isikuandmete koopiale.
9.2.3. Õigus ebaõigete Isikuandmete parandamisele.
9.2.4. Õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on Andmesubjektil õigus nõuda, et Isikuandmed kustutataks näiteks, kui Töötlus toimub ainult nõusoleku alusel.
9.2.5. Õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist. See õigus tekib mh juhul, kui Isikuandmete Töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või kui Andmesubjekt vaidlustab Isikuandmete õigsuse. Andmesubjektil on õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal Isikuandmete õigsust kontrollida või kui isikuandmete Töötlemine on ebaseaduslik, kuid Andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist.
9.2.6. Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Andmesubjekti Isikuandmete Töötlemine on seaduspärane.

 

10. ÕIGUSTE TEOSTAMINE JA PRETENSIOONIDE ESITAMINE

10.1. Õiguste teostamine:
10.1.1. Andmesubjektil on õigus Isikuandmete Töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center poole e-posti teel browstudio@pirjopaulus.com
10.2. Kaebuste esitamine:
10.2.1. Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center poole, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi.
10.2.2. Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid-nouandetelefon.

 

11. KÜPSISED JA MUUD VEEBITEHNOLOOGIAD

11.1. Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center võib koguda Veebilehtede ja teiste infoühiskonnateenuste Külastajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse Külastaja brauseri poolt Külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IPaadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda.
11.2. Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center kasutab kogutavaid andmeid, et võimaldada Teenuse osutamine vastavalt Külastaja või Kliendi harjumustele; kindlustada parim Teenuse kvaliteet; informeerida Külastajat ja Klienti sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka Külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.
11.3. Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center kasutab sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles Veebilehe korduval kasutamisel. Kolmandate osapoolte Küpsiseid kasutavad Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center partnerite Veebilehed. Nende Küpsiste tekkimist Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center ei kontrolli, seega nende küpsiste kohta saad infot kolmandate osapoolte käest
11.4. Küpsiste osas nõustuvad Külastajad nende kasutamisega Veebilehel, Infoühiskonna teenuse seadetes või veebibrauseris.
11.5. Enamik veebilehitsejaid lubavad Küpsiseid. Ilma Küpsiseid täielikult lubamata ei ole Veebilehe funktsioonid Külastajale saadaval. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on Külastaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide.

 

12. OLULISED DOKUMENDID, JUHISED, KORRAD

Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center Privaatsustingimuste rakendamisel lähtutakse järgmistest dokumentidest, kordadest, juhistest:
12.1.1. Töötlemistoimingute register, milles on toodud kõik Isikuandmete Töötlemise eesmärgid, viisid, töödeldavad Isikuandmete tüübid ja kategooriad ning vastavad Töötlemise alused;
12.1.2. Isiku broneerimise/e-poe konto, mille kaudu saab Andmesubjekt ligi enda kohta Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center olemasolevate Isikuandmetele; saab neid parandada, muuta ning teostada enda muid seaduse ja käesolevate Privaatsustingimuste alusel antavaid õigusi;
12.1.3. Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center organisatoorsete ja tehniliste meetmete kasutamise põhimõtted, milles on toodud erinevad meetmed, mida Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center rakendab selleks, et hoida isikuandmed alati konfidentsiaalsete ja turvalistena.
12.1.4. All About Cookies (inglisekeelne): Küpsiste ja muude veebitehnoloogiate kirjeldused, mida Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center kasutab.

 

13. KONTAKTANDMED JA INFORMATSIOON

13.1.Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center Andmesubjekti jaoks olulised kontaktandmed:
13.1.1. Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center saab Isikuandmete küsimustest ühendust e-posti aadressil browstudio@pirjopaulus.com

 

14. MUUD TINGIMUSED

14.1. Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Privaatsustingimusi. Muutmisest teavitab Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center Andmesubjekte www.pirjopaulus.com koduleheküljel. Eeldame, et kui asute kasutama Pirjo Paulus Brow Studio & Training Center veebilehte www.pirjopaulus.com olete privaatsustingimustega tutvunud ja nõustunud.